بررسی آفرینش زن در قرآن، احادیث و تورات

نام نشریهپژوهش نامه علوم و معارف قرآن

نام نویسندهغلامحسین تاجری نسب, اعظم بهادری

بررسی نبوت زنان در قرآن و عهدین

نام نشریهپژوهش نامه علوم و معارف قرآن

نام نویسندهعلی الشیخ, فاطمه عقیلی

حضور زن در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهپژوهش نامه علوم و معارف قرآن

نام نویسندهسیدعلی‌اکبر ربیع نتاج, عالیه روح اله‌زاده اندواری