تعداد بازدیدها : 1911
  عنوان مقاله : قرآن به لحظه اکنون
 نویسنده : نصر حامد ابوزيد - محمدرضا وصفي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=1&id= 2128  
 منبع: خردنامه همشهري


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org