تعداد بازدیدها : 1858
  عنوان مقاله : رابطه ظهور و بطون قرآن
 نویسنده : محمد جواد سلمانپور
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)->ظاهر و باطن قرآن(35)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=1&id= 2169  
 منبع: مقالات و بررسيها


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org