تعداد بازدیدها : 1993
  عنوان مقاله : روزه نگرفتن در سفر از منظر كتاب و سنت
 نویسنده : جعفر سبحاني
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->فقه(486)->ابواب فقه(389)->عبادات(296)->روزه(39)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1066  
 منبع: نشريه فقه اهل بيت (فارسي) شماره نشريه: 51


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org