تعداد بازدیدها : 2742
  عنوان مقاله : رابطه تأويل، تفسير و بطن از ديدگاه آيه الله معرفت
 نویسنده : محمد هادي مسعودي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->مباني و کليات تفسير قرآن(258)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تأويل قرآن(86)->مباني و کليات تأويل قرآن(31)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)->ظاهر و باطن قرآن(35)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1429  
 منبع: نشريه الهيات و حقوق شماره نشريه: 26


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org