تعداد بازدیدها : 746
  عنوان مقاله : تفسیر اجتماعی قرآن؛ چالش تعریف و ویژگی ها
 نویسنده : شادی نفیسی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://quran.journals.pnu.ac.ir/pdf_1078_4a40fdc868b6397b0b813eeb5e65b513.html  
 منبع: پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ، شماره 4، بهار و تابستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org