تعداد بازدیدها : 288
  عنوان مقاله : تأملی در نظریه تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سوره أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء
 نویسنده : زکیه زارع – مهدی جلالی – محمدحسن رستمی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تفاسير بخشي قرآن(616)->سوره ها(272)->تفسير سوره اعلي(3)
  آدرس اینترنتی:   http://kq.yazd.ac.ir/pdf_570_0df2b966be754992b7095dad6686f5c7.html  
 منبع: كتاب قيم ، شماره 10، بهار و تابستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org