تعداد بازدیدها : 632
  عنوان مقاله : تواتر تاریخی در حوزه قرآن و حدیث (با تأکید بر نقد دیدگاه خاورشناسان و اخباریان)
 نویسنده : محمدحسن احمدی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->شبهات قرآني(30)
  آدرس اینترنتی:   http://journal.quran.ir/_pdf/c_fa/11-2.pdf  
 منبع: پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم ، شماره 11، پاييز و زمستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org