تعداد بازدیدها : 596
  عنوان مقاله : برسی دشواره قیامت در آیین یهود و بیان آیات متناظر آن از قرآن کریم
 نویسنده : فاطمه سعیده آقا رب پرست – اعظم پرچم
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->آخرت شناسي(176)->مباحث كلي آخرت شناسي(40)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->اديان(132)->اديان توحيدي(127)->يهود(43)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
  آدرس اینترنتی:   http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/166  
 منبع: معرفت ادیان ، شماره 17، زمستان 1392


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org