تعداد بازدیدها : 557
  عنوان مقاله : آرای مفسران در حل تعارض ظاهری بین آیات سیف و نفی اکراه
 نویسنده : محمدرضا شایق
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->شبهات قرآني(30)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)
  آدرس اینترنتی:   https://jsaghalain.ut.ac.ir/pdf_53737_010652ba2f37435180b38a3c5d80fbc8.html  
 منبع: پژوهشنامه ثقلین ، دوره 1، شماره 4، زمستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org