تعداد بازدیدها : 215
  عنوان مقاله : نقد سندی و دلالی روایات ناظر بر سوره های مکی و مدنی با تأکید بر دیدگاه سیوطی
 نویسنده : رحمت الله عبدالله زاده آرانی – مهدی آذری فرد
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://s-hadith.kashanu.ac.ir/browse.php?a_id=387&slc_la ng=fa&sid=1&ftxt=1  
 منبع: حديث پژوهي، سال ششم، شماره 12، پاييز و زمستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org