تعداد بازدیدها : 1652
  عنوان مقاله : ازدواج به مثابه پیمان بزرگ: معنا شناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در قرآن
 نویسنده : ابوالفضل خوش منش
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->ادبيات و زبان شناسي(900)->علوم ادبي (زبان شناسي)(529)->لغت شناسي(322)->مفردات(232)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->خانواده(131)->ازدواج و تشکيل خانواده(51)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/902523  
 منبع: کتاب قیم، شماره 6، تابستان 1391


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org