تعداد بازدیدها : 1808
  عنوان مقاله : نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی
 نویسنده : قاسم فائز – محمدرضا شاهرودی – سعید گلاب بخش
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->تاريخ و جغرافيا(72)->تاريخ(64)->تاريخ اسلام(15)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/900904  
 منبع: آموزه های قرآنی، شماره 15، تابستان 1391


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org