تعداد بازدیدها : 773
  عنوان مقاله : شیوه های دستیابی به آیات و سور مکی و مدنی
 نویسنده : مهدی کمانی نجف آبادی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/12252012/5848-154992956-YVN.pdf  
 منبع: فصلنامه حسنا، شماره 9-10، تابستان و پاييز 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org