تعداد بازدیدها : 1009
  عنوان مقاله : بررسی نظریه آیات مستثنیات سور مکی و مدنی
 نویسنده : قاسم فائز
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://maaref.ac.ir/Upload/Quarterly/ArticleFile/135478929899.pdf  
 منبع: فصلنامه مطالعات تفسيري ، شماره8 ، زمستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org