تعداد بازدیدها : 952
  عنوان مقاله : غایت حکومت درکتاب و سنت
 نویسنده : سیده عالیه آذرطوس
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->علوم سياسي(328)->فقه سياسي(165)->سياست داخلي حکومت اسلامي(81)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/750675  
 منبع: ماهنامه معرفت، شماره 153، شهریور 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org