تعداد بازدیدها : 2097
  عنوان مقاله : رأی أخباریان و اصولیان در تفسیر قرآن
 نویسنده : صادق فائق
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->اصول فقه(113)->قرآن و سنت(41)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maaref.ir/official/2708/showpdf.asp?no=1027993  
 منبع: فصلنامه بینات ، شماره 74 ، تابستان 1391


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org