تعداد بازدیدها : 3359
  عنوان مقاله : رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن
 نویسنده : رضا حق پناه – مهدی عبادی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اخلاق(701)->مباحث كلي اخلاق(123)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=991925&l=fa  
 منبع: دو فصلنامه قرآن وعلم ، شماره 9، پاييزو زمستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org