تعداد بازدیدها : 1732
  عنوان مقاله : شیوه های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد
 نویسنده : سیدمحمد دشتی – سمیه سهرابی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن پژوهي(707)->منابع و مراجع قرآن پژوهي(653)->فهرست منابع قرآن پژوهي(388)->کتابشناسي هاي قرآني(365)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تأويل قرآن(86)->تأويل بخشي از قرآن(7)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=995483  
 منبع: ادبیات عرفانی، شماره4 ،بهار و تابستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org