تعداد بازدیدها : 1940
  عنوان مقاله : شبکه های شعاعی در معناشناسی قرآن
 نویسنده : علیرضا قائمی نیا
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->ادبيات و زبان شناسي(900)->علوم ادبي (زبان شناسي)(529)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=642900  
 منبع: ذهن ، شماره 38 ، تابستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org