تعداد بازدیدها : 1726
  عنوان مقاله : حوزه معنایی واژه نساء در قرآن کریم
 نویسنده : ابوالفضل علیشاهی قعله جوقی – بی بی زینب حسینی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->ادبيات و زبان شناسي(900)->علوم ادبي (زبان شناسي)(529)->لغت شناسي(322)->مفردات(232)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->زن(303)
  آدرس اینترنتی:   http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/48713894901.pdf  
 منبع: مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان، شماره 49 ، پاييز 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org