تعداد بازدیدها : 1497
  عنوان مقاله : درک روابط بین الملل؛ رویکردی قرآنی
 نویسنده : اصغر افتخاری
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->علوم سياسي(328)->فقه سياسي(165)->سياست خارجي و روابط بين الملل(48)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=815177&l=fa  
 منبع: روابط خارجی، سال دوم، ش8، زمستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org