تعداد بازدیدها : 1888
  عنوان مقاله : مبانی فهم و تفسیر قرآن از نگاه شهید مطهری
 نویسنده : حسین علوی مهر
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)
  آدرس اینترنتی:   http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/2181.pdf  
 منبع: رشد آموزش قرآن، ش32، بهار1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org