تعداد بازدیدها : 1726
  عنوان مقاله : تفسیر عرفانی دعا در نگاه قرآن
 نویسنده : مهدی ابراهیمی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->فقه(486)->ابواب فقه(389)->عبادات(296)
  آدرس اینترنتی:   http://maaref.ac.ir/Upload/Quarterly/ArticleFile/130737278730.pdf  
 منبع: مطالعات تفسیری، ش2، تابستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org