تعداد بازدیدها : 1643
  عنوان مقاله : شناخت روح و نفس در قرآن و تأثیر آنها بر شخصیت انسان
 نویسنده : محمدرضا حاج اسماعیلی – زهرا فقیهی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->روان شناسي(131)->مباحث كلي روان شناسي(22)->شخصيت شناسي(12)
  آدرس اینترنتی:   http://maaref.ac.ir/Upload/Quarterly/ArticleFile/130997548676.pdf  
 منبع: اندیشه نوین دینی، ش23، زمستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org