تعداد بازدیدها : 5254
  عنوان مقاله : حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن
 نویسنده : محمدتقی مصباح
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->اصول فقه(113)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=774218  
 منبع: ماهنامه معرفت- سال نوزدهم، شماره 5 (پياپي 152)، مرداد 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org