تعداد بازدیدها : 1966
  عنوان مقاله : دنیا در نهج البلاغه و مقایسه آن با مضامین قرآنی
 نویسنده : محمدعلی لسانی فشارکی – نفیسه جلالیان
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->امام شناسي(661)->اهل بيت و قرآن(464)->حضرت علي(ع)(121)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->جهان شناسي(167)->عوالم(26)->عالم دنيا(14)
  آدرس اینترنتی:   http://persiandrive.com/533699  
 منبع: منهاج-سال پنجم ،شماره9پاییز و زمستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org