تعداد بازدیدها : 2202
  عنوان مقاله : جستاری در وجوه زیبایی و هنری قرآن
 نویسنده : قاسم پورحسن
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=69601  
 منبع: گلستان قرآن - آبان 1381 - شماره 130


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org