تعداد بازدیدها : 2874
  عنوان مقاله : وجوه اعجاز قرآن
 نویسنده : علی سلطانی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=55199  
 منبع: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد - پاييز 1352 - شماره 8


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org