تعداد بازدیدها : 2710
  عنوان مقاله : نقدي بر اعجاز القرآن ابوبكر باقلاني
 نویسنده : زاهد هاشميان فرد
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن پژوهي(707)->منابع و مراجع قرآن پژوهي(653)->فهرست منابع قرآن پژوهي(388)->کتابشناسي هاي قرآني(365)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)
  آدرس اینترنتی:   http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=5686  
 منبع: مقالات و بررسی ها زمستاان 1379شماره68


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org