تعداد بازدیدها : 1910
  عنوان مقاله : معاني باطني در قرآن كريم
 نویسنده : مصطفي حسيني
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)->ظاهر و باطن قرآن(35)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=86521  
 منبع: تحقیقات اسلامی، سال يازدهم، بهار و تابستان 1375 - شماره 1 و 2)


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org