آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین

پدیدآورمحمدحسین بیاتجواد بام افکن

نشریهمطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)

شماره نشریه39

تاریخ انتشار1395/02/01

منبع مقاله

share 814 بازدید